მოკლე მიმოხილვა

IOM მჭიდროდ თანამშრომლობს სახელმწიფო უწყებებთან, გაეროსთან, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის ყველა ასპექტის გათვალისწინებით - პრევენცია, დაცვა, გამოძიება, თანამშრომლობა.

IOM იყენებს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის ყოვლისმომცველ მიდგომას. ადამიანის უფლებების დაცვა, პიროვნების და მისი გარემოცვის ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, ორგანიზაციული აქტივობების მდგრადობის შენარჩუნება ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების გზით და პარტნიორული ურთიერთობების გამყარება არის IOM-ის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მიმართულ ძალისხმევათა ერთობლიობა.

IOM-ის მრავალწლიანი გამოცდილება, რაც გამოიხატება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის სტატუსის მინიჭების მუდმივმოქმედი ჯგუფის წევრობაში, ერთგვარად ამყარებს ორგანიზაციის პოზიციას, ხელი შეუწყოს მთავრობას და სამოქალაქო საზოგადოებას მიზნობრივი შესაძლებლობების გაძლიერების, პრევენციისა და მსხვერპლთა დაცვის უზრუნველყოფით.

შესაძლებლობების გაძლიერება

2005 წლიდან, IOM ხელს უწყობს საქართველოს ხელისუფლებას ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში არსებული გამოწვევების დაძლევის მიმართულებით, რაც გულისხმობს კრიმინალების მოქმედებასთან გამკლავებას. 

IOM-ის მიერ გაწეული სამუშაო მოიცავს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით სამართალდამცავი ორგანოების და სასამართლო სისტემის, ასევე, შრომის ინსპექციისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერებას და ამავდროულად, კოორდინირებული და მრავალდისციპლინარული მიდგომების დანერგვას.

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა აჭარის რეგიონში სამართალდამცავი ორგანოების შესაძლებლობების განვითარებაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურასთან ურთიერთთანამშრომლობის სამმხრივი მემორანდუმის წყალობით, აჭარაში შეიქმნა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის ოპერატიული ჯგუფი, გამომძიებლებსა და პროკურორებს შორის პროაქტიული თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით. ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტების დახმარებით, რეგულარულად ტარდება ტრეინინგები სამთავრობო უწყებების ცოდნის ბაზის უზრუნველსაყოფად, რომლის დროსაც გათვალისწინებულია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ინდიკატორები.

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) პრევენცია და მსხვერპლთა დაცვა

ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის და ნორვეგიისა და შვეიცარიის მთავრობების მიერ წლების განმავლობაში მხარდაჭერილი საინფორმაციო კამპანიების საშუალებით, IOM ცდილობს დაუცველ მოსახლეობას მიაწოდოს ინფორმაცია, რაც მათ უსაფრთხო მიგრაციას შეუწყობს ხელს და საჭიროების შემთხვევაში, მათ ექნებათ სათანადო წვდომა დახმარებაზე.

2003 წლიდან ფუნქციონირებს IOM-ის მიგრანტთა რესურს ცენტრები (MRC) საქართველოში, რომლებიც პოტენციური მიგრანტებისა და დაუცველი მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფს მიგრაციის შესახებ მიუკერძოებელი ინფორმაციის და ეხმარება დაინტერესებულ პირებს გადაამოწმონ სამუშაო შეთავაზებების საიმედოობა. სოციალური მედია სულ უფრო ხშირად გამოიყენება, როგორც მიგრანტთა რესურს ცენტრების სამიზნე ჯგუფებთან კომუნიკაციის ეფექტიანი საშუალება და წარმოადგენს უსაფრთხო არხს მათთან კომუნკაციისთვის.

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საკითხის გაცნობის მიზნით, პრევენციული ძალისხმევა მოიცავს მიზნობრივ სასკოლო კამპანიას, რომლის ფარგლებშიც ეს საკითხი შეტანილია საქართველოს ყველა სკოლის სამოქალაქო განათლების სასწავლო გეგმაში. IOM-ის მისიამ საქართველოში ყურადღება გაამახვილა ბავშვთა ტრეფიკინგზე, სხვა საშუალებებთან ერთად, მტკიცებულებათა შეგროვებასა და ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვთა საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით.

2000-იანი წლების დასაწყისიდან, IOM-მმა და პარტნიორებმა დახმარება გაუწიეს 80 ქალს და მამაკაცს, რომლებიც გახდნენ სექსუალური და შრომითი ექსპლუატაციის, მონობის ან მონობის მსგავსი სიტუაციის მსხვერპლნი, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. კომერციული სექსუალური ექსპლუატაცია, სოფლის მეურნეობა, ქუჩაში მუშაობა და ცხოვრება, მშენებლობა და წარმოება არის ის რამდენიმე სექტორი, სადაც ხდება მსხვერპლთა ექსპლუატაცია. IOM-ის დახმარება მოიცავს უსაფრთხო განთავსებას, სამედიცინო და ფსიქო-სოციალურ დახმარებას და ნებაყოფლობით დაბრუნებასა და რეინტეგრაციაში ხელშეწყობას. IOM–ს აქვს მრავალწლიანი ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება სახელმწიფო ზრუნვის და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დახმარების ფონდთან.

სააგენტოებს შორის თანამშრომლობა და კოორდინაცია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ 

ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლისა და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის საერთაშორისო ბიუროს მხარდაჭერით, 2021 და 2022 წლებში IOM განახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანია სააგენტოებს შორის თანამსღომლობისა და კოორდინაციის საშუალებით ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლა. პროექტის შესახებ მეტი ინფორმაცია იხილეთ აქ.