სახელმწიფო უწყებებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, IOM აძლიერებს მიგრანტებზე ორიენტირებული სერვისების, მათ შორის სამედიცინო მომსახურების, ხელმისაწვდომობას და მათ უზრუნველყოფას და მუშაობს ადგილობრივ მოსახლეობასა და შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან საქართველოში უცხოელი მიგრანტების უფლებების უკეთ რეალიზაციის მიზნით. IOM   ახორციელებს 30 ქვეყნიდან საქართველოს მოქალაქეების ნებაყოფლობით დაბრუნებას და რეინტეგრაციას (AVRR) და აძლიერებს მათ მდგრად რეინტეგრაციას საქართველოში ინდივიდუალური ეკონომიკური, სოციალური და ფსიქოსოციალური დახმარების უზრუნველყოფით. IOM ასევე მხარს უჭერს დაბრუნებული მიგრანტების თემების განვითარებას, მათი ინტეგრაციისთვის უფრო ხელსაყრელი გარემოს შექმნისა და საერთაშორისო მობილობაზე დამოკიდებულ სფეროებში ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობის დახმარების მიზნით. გარდა ამისა, ორგანიზაცია აძლიერებს დაბრუნების და რეინტეგრაციის სფეროში მართვის ყველა დონეზე ჩართული შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობებს. IOM ასევე ეხმარება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საქართველოდან წარმოშობის ქვეყნებში დაბრუნებასა და რეინტეგრაციაში.