ნებაყოფლობით დაბრუნებაში დახმარება და რეინტეგრაცია (AVRR) მიგრაციის მართვისადმი კომპლექსური მიდგომის განუყოფელი ნაწილია. დაბრუნებაში დახმარების პროგრამების ფარგლებში მიგრანტები იღებენ ადმინისტრაციულ, ლოჯისტიკურ და ფინანსურ დახმარებას. გარდა ამისა, მიგრანტების ნაწილი იღებს სარეინტეგრაციო დახმარებას დაბრუნების შემდგომ.

IOM საქართველოს ოფისის მიერ გაწეული დახმარება მოიცავს: ინფორმაციის მიწოდებას გამომგზავნრებამდე, ვირტუალურ კონსულტაციას, აეროპორტში დახვერსადა და ტრანსპორტირების ორგანიზებას  საქართველოს მასშტაბით (ტრაპთან სასწრაფო დახმარების მანქანის ჩათვლით), სამედიცინო და სოციალუ პროგრამებში გადამისამართებას (ქვეყანაში არსებული სერვისების შესახებ ინფორმაციის მოგროვებას), დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფას, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, სამედიცინო დახმარებას, პროფესიულ სწავლებას, დასაქმებაში ხელშეწყობას, საშემოსავლო პროექტების დაფინანსებას.

ამ მომსახურებას საქართველოს მოქალაქეებს უწევენ IOM-ის კონსულტანტები 5 ოფისში საქართველოს მასშტაბით.

2003 წლიდან დღემდე საქართველოს 18,163 ოქალაქე დაბრუნდა სამშობლოში IOM-ის დახმარებით 32 ქყევნიდან - ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნებიდან და შვეიცარიიდან. მათ შორის 5100-მა ოჯახმა (6546 ადამიანმა) მიიღო სარეინტეგრაციო დახმარების ერთი ან ერთზე მეტი ტიპი დაბრუნების შემდგომ. გთხოვთ იხილოთ ცხრილი:

დამატებითი ინფორმაცია ნებაყოფლობით დაბრუნებაში დახმარებისა და რეინტეგრაციის შესახებ.

Please refer to the chart below:

 

Types of Assistance 2003-2021                      

 

დღესდღეობით ყველაზე მეტი ქართველი ბრუნდება გერმანიიდან, საბერძნეთიდან, შვეიცარიიდან, ავსტრიიდან, ნიდერლანდებიდან და ბელგიიდან.

ყველაზე პოპულარული სარეინტეგრაციო საქმიანობაა საშემოსავლო პროექტები, სადაც დაბრუნებული პირები იწყებენ მცირე ბიზნესს, რათა თავიანთი ოჯახებისთვის უზრუნველყონ ყოველდღიური შემოსავალი. საქმიანობის ტიპი მეტწილად დამოკიდებულია საცხობრებელ ადგილზე (ქალაქი ან სოფელი) და რათქმა უნდა თითოეული დაბრუნებული პირის გამოცდილებასა და შესაძლებლობებზე.

დასაქმებაში ხელშეწყობა

დასაქმებაში ხელშეწყობა, როგორც დამატებითი კომპონენტი ბელგიიდან დაბრუნებული პირებისთვის, საქართველოში ხორციელდება 2016 წლიდან და ისევე როგორც ბელგიიდან დაბრუნებისა და  სარეინტეგრაციო დახმარების სტანდარტული პროგრამა, ფინანსდება  ბელგიის თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების ფედერალური სააგენტოს (Fedasil) მიერ.

ეს კომპონენტი მოიაზრებს დაინტერესებული დაბრუნებული პირების ტრენინგის საჭიროებების შეფასებას, მათი ინტერესების/გამოცდილების შესაბამისი პროფესიული სწავლების კურსების შერჩევას და შემდგომ ხელშეწყობას დასაქმების კუთხით.

დაბრუნებულ პირთა დიდი ნაწილი არის ახალგაზრდები, რომელთაც საზღვარგარეთ შეიძინეს გარკვეული უნარ-ჩვევები და გამოცდილება. მათ სჭირდებათ დახმარება  უცხო ენების შესწავლასა და პროფესიური უნარ-ჩვევებისის გაძლიერებაში. ეს მათ ეხმარება სამუშაოს მოძიებაში საქართველოში. შესაბამისად, გრძელვადიანი რეინტეგრაციის მიზნით, IOM-ის საქართველოს მისია ეხმარება მათ შესაბამისი პროფესიული გადამზადების კურსების მოძიებაში, სამუშაოზე მოთხოვნასთან დაკავშირებასა და დასაქმებაში ძირითადად კერძო, მაგრამ ასევე სახელმწიფო სექტორშიც.

ამ პროგრამის ფარგლებში IOM საქართველო:

  • მჭიდროდ თანამშრომლობს ტრენინგების პროვაიდერებთან და დამსაქმებლებთან ქვეყნის მასშტაბით;
  • ამაღლებს დაბრუნებული მიგრანტების ცნობიერებას პროფესიული სწავლების უპირატესობის შესახებ და ხელს უწყობს მათ დასაქმებას;
  •  უზრუნველყოფს პროფესიული განვითარების ტრენინგებს.

2017-2021 წლებში ბელგიიდან დაბრუნებულმა 88 პირმა გაიარა კონსულტაცია დასაქმებასთან დაკავშირებით და გადამისამართდა შესაბამის დაწესებულებებში, 42-მა პირმა გაიარა ტრენინგი და 33 პირი დასაქმდა.

არსებულ კონტაქტებზე დაყრდნობით და გამოცდილებიდან გამომდინარე IOM საქართველო მსგავს მომსახურებას უწევს სხვა ქვეყნებიდან დაბრუნებულ დაინტერესებულ პირებსაც.

საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნება და სამედიცინო რეინტეგრაცია

2021 წლის 1 აპრილიდან მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) ახორციელებს პილოტურ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს სამედიცინო პრობლემების მქონე პირთა დახმარებას ნებაყოფლობით საქართველოში დაბრუნებაში. პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს 100 მოქალაქის (300-ის მათი ოჯახის წევრების ჩათვლით) ნებაყოფლობით დაბრუნებას საფრანგეთიდან საქართველოში და ეხება იმ პირებს, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოითხოვს სამედიცინო დახმარებას მგზავრობის დროს ან / და საქართველოში დაბრუნების შემდეგ.

გამგზავრებამდე ხდება ბენეფიციარების სამედიცინო შეფასება რათა განისაზღვროს მათი საჭიროებები მგზავრობის დროს და საქართველოში დაბრუნებისთანავე. გარდა ამისა, ფინანსური დახმარება რომელიც განსაზღვრულია ამ პაციენტებისათვის, ფარავს სამედიცინო ხარჯებს დაბრუნებიდან 6 თვის განმავლობაში.

თქვენს კითხვებს უპასუხებს IOM-ის ნებაყოფლობითი დაბრუნებისა და სამედიცინო რეინტეგრაციის პროგრამის ორენოვანი (ფრანგულ-ქართული) კონსულტანტი შემდეგ ნომერზე:

ორშაბათს, სამშაბათს, ხუთშაბათსა და პარასკევს 10:00-12:00 და 14:00-16:00

T : 06 16 08 63 69

ელ.ფოსტა: MAVRFrance@iom.int

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ბროშურაში.

ეს პროგრამა ფინანსდება და ხორციელდება საფრანგეთის იმიგრაციისა და ინტეგრაციის ოფისთან (OFII) პარტნიორობი

ვირტუალური კონსულტაცია

AVRR-ის ვირტუალური კონსულტაციის კომპონენტი, გერმანიაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის უფრო რელევანტური და ხშირად გამოყენებადი გახდა. ვირტუალური კონსულტაციის ფორმატში, მიგრანტებს ინტენსიურად მიეწოდებოდათ ინფორმაცია საქართველოსა და გერმანიაში დაწესებული შეზღუდვების შესახებ.

CRM (Community Response Map) პლატფორმის მეშევეობით, IOM საქართველო მუდმივ რეჟიმში აღრიცხავდა კონსულტაციებს მათი შემდგომი მონიტორინგის მიზნით. ვირტუალური კონსულტაციის თემატური მიმართულებებია: ჯანდაცვა, დასაქმება, საცხოვრისი, სოციალური კეთილდღობა, განათლება, სარეინტეგრაციო დახმარება, სამოგზაურო დოკუმენტები, დაბრუნების მერე საჭირო პროცედურები და სხვა.

სამიზნე ჯგუფი (ბენეფიციართა პროფილი): ბენეფიციართა უმრავლესობა არის თავშესაფრის მოთხოვნის მიზნით შეტანილ განაცხადზე უარყოფითი პასუხის მიმღები პირები, ხოლო დანარჩენი კი უკანონოდ მყოფი, არარეგისტრირებული მიგრანტები ან პირები, რომელთა თავშესაფრის მოთხოვნაზე გაკეთებული განაცხადი კვლავ განხილვის პროცესშია.

2021 წლისთვის IOM მოიაზრებს ვირტუალური კონსულტაციის მასშტაბის გაზრდას, რათა უფრო მეტ საზღვარგარეთ მყოფ მიგრანტს ჰქონდეს ამ სერვისზე ხელმისაწვდომობა. იგეგმება მიზნობრივი საინფორმაციო კამპანია, რათა უფრო ინტენსიურად დავუკავშირდეთ მიგრანტ საზოგადოებებს. IOM-ის მისიები ირლანდიასა და ნიდერლანდებში დაინტერესდნენ ამ კომპონენტით. შესაბამისად, მათი დახმარებით მოეწყო ვირტუალური კონსულტაციის პლატფორმა, რათა კონსულტაცია მიიღონ, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად, ნიდერლანდებსა და ირლანდიაში მაცხოვრებელმა საქართველოს მოქალაქეებმა.

გარდა ამისა, IOM საქართველო საჭიროების შემთხვევაში, ვირტუალურ კონსულტაციას უწევს ყველა საზღვარგარეთ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც საჭიროებს გამომგზავრებამდე ინფორმაციის მიღებასა და კონსულტირებას მშობლიურ ენაზე. ასევე, იმ მოწყვლად პირებს, რათა მათ უკეთესად დაგეგმონ საქართველოში ჩამოსვლის მერე გადაუდებელი პროცედურების გავლა.