საქართველოს მთავრობასთან ყოვლისმომცველი თანამშრომლობით, IOM მხარს უჭერს მიგრაციის ეფექტიანი მართვის ჩამოყალიბებას და ხელს უწყობს მიგრაციის თანამედროვე პრაქტიკის დამკვიდრებას. ამ მნიშვნელოვან სფეროში, რომელიც არის იმიგრაციის და საზღვრის მართვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით IOM-მა განავითარა სისტემები, პროცედურები და ინსტრუმენტები შემუშავებას, რომლებიც დაინერგა საქართველოს ყველა სასაზღვრო გამტარ პუნქტში. ორგანიზაციამ მხარდაჭერა გაუწია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შესაბამის უწყებებს და პარტნიორებს შესაძლებლობების გაძლიერებში. IOM ხელს უწყობს შრომითი მიგრაციის მართვას და სახელმწიფოთაშორის თანამშრომლობას, კანონიერი ცირკულარული მიგრაციის შესაძლებლობების განვითარებას და საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებას უცხოურ შრომის ბაზრებზე. IOM ასევე მუშაობს ქვეყანის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის მიგრაციის მნიშვნელოვან როლზე ცნობიერების ასამაღლებლად  ცენტრალურ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე; განვითარების გეგმებსა და პროგრამებში მიგრაციის ინტეგრირება იძლევა ადგილობრივი განვითარების პოტენციალის მაქსიმალურად გაზრდის შესაძლებლობას. IOM ხელს უწყობს დიასპორისა და მიგრანტთა თემების მობილიზებას და ჩართულობას მცირე და საშუალო საწარმოების  განვითარებაში, მათ შორის დიასპორულ და ადგილობრივ ბიზნესებსა და თემებს შორის თანამშრომლობის თანამედროვე ციფრული გადაწყვეტილებების შემუშავებაში ინვესტიციის ჩადებასა და ხელშესწყობაში. 

დაკავშირებული კონტენტი